शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व.२०७८-७९ को विनियोजित बजेटको आन्तरिक मिलान सम्बन्धमा । ०७८/०७९ आ.व.२०७८-७९ को विनियोजित बजेटको आन्तरिक मिलान सम्बन्धमा ।.pdf 11/19/2021 - 14:00
बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धमा ०७८/०७९ बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धमा ।.pdf 11/19/2021 - 13:57
मन्त्रालय मातहतका निकाय, कार्यालय प्रमुख र सम्पर्क ०७८/०७९ mopid_P2 offices_1.pdf 09/14/2021 - 16:03
खर्चको फाँटबारी ०७८/०७९ खर्चको फाँटबारी.pdf 08/31/2021 - 15:18
जानकारी सम्बन्धमा । भूमिगत सबै/जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन सबै । प्रदेश नं.२ ०७८/०७९ jpg2pdf (14).pdf 08/13/2021 - 11:59
वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा । ०७८/०७९ वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा ।.pdf 07/29/2021 - 10:34
वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ०७८/०७९ ३ । वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।.pdf 07/20/2021 - 14:12
विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा । ०७६/०७७ विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा ।.pdf 05/05/2020 - 19:49
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ 10/23/2019 - 11:05
घर भाँडामा लिने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ 10/01/2019 - 12:17
माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सूचना ! ०७६/०७७ माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सम्बन्धमा_0.pdf 06/19/2019 - 13:49
रकेट, सुधारीएको फलामे चुलो जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 17:18
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना_0.pdf 06/11/2019 - 16:49
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:47
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:42
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 16:41
धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:41
धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि निवेदन नमूना ०७६/०७७ धरायसी वायेा ग्यास जडान केा लागि निवेदन नमूना.pdf 06/11/2019 - 16:12
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf 04/23/2019 - 14:41