शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
विवरण सम्बन्धमा । डिभिजन/कार्यालय सबै । ०७८/०७९ विवरण सम्बन्धमा ।.pdf 12/20/2021 - 16:03
योजनाहरुको विवरण PLMBIS मा प्रविष्टी गर्ने सम्बन्धमा । पूर्वाधार विकास सबै । प्रदेश नं.२ ०७८/०७९ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०७७ (2).pdf 12/19/2021 - 14:55
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०७७ ०७८/०७९ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०७७.pdf 12/19/2021 - 14:51
प्रगति प्रतिवेदन पठाउँने बारे, सबै । ०७८/०७९ प्रगति प्रतिवेदन पठाउँने बारे ।.pdf 11/30/2021 - 12:25
कन्टिन्जेन्सी रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा । सबै ०७८/०७९ कन्टिन्जेन्सी रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा । सबै.pdf 11/19/2021 - 14:22
आ.व.२०७८-७९ को विनियोजित बजेटको आन्तरिक मिलान सम्बन्धमा । ०७८/०७९ आ.व.२०७८-७९ को विनियोजित बजेटको आन्तरिक मिलान सम्बन्धमा ।.pdf 11/19/2021 - 14:00
बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धमा ०७८/०७९ बेरुजु फर्छयौट सम्बन्धमा ।.pdf 11/19/2021 - 13:57
मन्त्रालय मातहतका निकाय, कार्यालय प्रमुख र सम्पर्क ०७८/०७९ mopid_P2 offices_1.pdf 09/14/2021 - 16:03
खर्चको फाँटबारी ०७८/०७९ खर्चको फाँटबारी.pdf 08/31/2021 - 15:18
जानकारी सम्बन्धमा । भूमिगत सबै/जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन सबै । प्रदेश नं.२ ०७८/०७९ jpg2pdf (14).pdf 08/13/2021 - 11:59
वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा । ०७८/०७९ वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा ।.pdf 07/29/2021 - 10:34
वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । ०७८/०७९ ३ । वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा ।.pdf 07/20/2021 - 14:12
कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा, सबै डिभिजन/कार्यालय । ०७८/०७९ 2 कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा, सबै । 04-04.pdf 07/19/2021 - 17:39
विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा । ०७६/०७७ विकास निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउने सम्बन्धमा ।.pdf 05/05/2020 - 19:49
माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सूचना ! ०७६/०७७ माग स‌ंकल्न गरी पठाइ दिने सम्बन्धमा_0.pdf 06/19/2019 - 13:49
रकेट, सुधारीएको फलामे चुलो जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 17:18
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना_0.pdf 06/11/2019 - 16:49
रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ रकेट, सुधारीएकेा फलामे चुलेा जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:47
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि सूचना.pdf 06/11/2019 - 16:42
धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना । ०७६/०७७ धरेरू सैार्य उर्जा प्रणाली जडान केा लागि निवेदन नमुना ।.pdf 06/11/2019 - 16:41