फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा मोवाइल नम्बर फोन नं इमेल
Rajendra Prasad Khanal श्री राजेन्द्र प्रसाद खनाल प्रदेश सचिव ९८५४०२९३७१ ०४१-५९०६६४ rpkhanal03@hotmail.com
श्री कृष्ण कुमार मिश्र श्री कृष्ण कुमार मिश्र सि. डि. इ ग्रामिण सडक तथा प्रादेशिक सडक महाशाखा ९८५४०२००९३ ०४१-५९०६६१ mishrakk2025@gmail.com
श्री अरुण लाल कर्ण श्री अरुण लाल कर्ण सि. डि. इ जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा ९८४४०२७८४७ lk2arun@yahoo.com
Er. Rajendra Das श्री राजेन्द्र दास इन्जिनियर जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा ९८४४१३३९०६ rajendradas244@gmail.com
Ravichandra Pajiyar, Engineer श्री रविचन्द्र पजियार इन्जिनियर ग्रामिण सडक शाखा ९८५११२०१५१ rabidolidar67@gmail.com
श्री कमलेश्वर प्रसाद वर्मा श्री कमलेश्वर प्रसाद वर्मा इन्जिनियर ग्रामिण सडक शाखा ९८५४०३०५१४ kpbarma@gmail.com
Er. Hasmat Ansari श्री हसमत अंसारी इन्जिनियर सिंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा ९८४४३८४६२५ hasmatansari065@gmail.com
Er. Binod Kumar Yadav श्री बिनोद कुमार यादव इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा ९८१६५२१७५८ yadavbinod7@gmail.com
श्री राजेश काफ्ले श्री राजेश काफ्ले लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५४०२००७३ rajesh.kafle2003@gmail.com
श्री माधव देव श्री माधव देव इन्जिनियर जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा ९८६१०३२७२० dewmadhav@gmail.com
श्री कुन्दन कर्ण श्री कुन्दन कर्ण इन्जिनियर आवास तथा भवन शाखा ९८४०६८९६८१ karnkundan0@gmail.com
श्री शन्नी आनन्द झा श्री शन्नी आनन्द झा शाखा अधिकृत यातायात व्यवस्था शाखा ९८६६३०४३८१ sunnyjha75@hotmail.com
श्री अमन कुमार कर्ण श्री अमन कुमार कर्ण शाखा अधिकृत जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८४००९६३१५ ०४१-५९०६०९ amankarn2011@gmail.com
श्री संजिप कुमार अधिकारी श्री संजिप कुमार अधिकारी कानून अधिकृत कानून शाखा ९८१०००४०३६ sanjip.adhikari@nepal.gov.np
श्री विनय कुमार कर्ण श्री विनय कुमार कर्ण अधिकृत छैठौ जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८५४०३०७६१
श्री अनिता राउत श्री अनिता राउत अधिकृत छैठौ जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८४४८१६८८३ ०४१-५९०६०९ rautanita333@gmail.com
श्री केवल कुमार दास श्री केवल कुमार दास सहायक पाचौं जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८१९६०५१०३ kdnepal2037@gmail.com
Sushil Kumar Mandal, C.O. श्री सुशिल कुमार मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८६४०३३०५० ०४१-५९०६६२ sushil.mopid@p2.gov.np
श्री अजित कुमार मण्डल श्री अजित कुमार मण्डल सहायक पाचौं जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८१५८६१३३४
श्री टेक नारायण यादव श्री टेक नारायण यादव सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६२८२२८५० ०४१-५९०६०५ teknarayanyadav97@gmail.com
श्री राजकुमार खत्री श्री राजकुमार खत्री हलुका सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८१३१९४४२०
श्री संजीव महत्तो श्री संजीव महत्तो हलुका सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८०७८७४४८८
श्री हरि यादव श्री हरि यादव हलुका सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८४४४३३६३४
श्री देवेन्द्र कुमार यादव श्री देवेन्द्र कुमार यादव हलुका सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८६९९९८७१२
श्री गरबा मण्डल श्री गरबा मण्डल कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८००८१६६७३
श्री संजय कुमार मण्डल श्री संजय कुमार मण्डल कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८०७८२७७९८ sanjaymandal644@yahoo.com
श्री सिकिन्दर यादव श्री सिकिन्दर यादव कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८१७६७९८८७
श्री रुपा महत्तो श्री रुपा महत्तो कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८०४८३१९०९ ०४१-५९०६६४ rupa.mahato123@gmail.com
श्री संजीव मेस्तर श्री संजीव मेस्तर कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा ९८१६८३१५९४